Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 9 - Growing to be Great)

/ɪˈfɪʃ.ənt/

/ əˈsɪst/

/ ˈsʌb.dʒekt/

/weɪdʒ/

/əˈlɑːŋ.saɪd/

/ˈæp.ə.taɪt/

/briːz/

/dɪˈfaɪ/

/dɪˈspleɪ/

/ˈfiː.bəl/

/fɚˈɡɪv/

/ˈlaɪv.li/Unit 8: Janie and the Music Player1 | 2 | Unit 10: Anton’s Great Discovery

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học