Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 12 - The Sun and the North Wind)

/ɪnˈθuː.zi.æz.əm/

/ ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/

/ ˈkɑːn.flɪkt/

/ˈkɑːn.t̬ən.ənt/

/ˈæv.ə.nuː/

/ˈbel.i/

/bɪd/

/bloʊ/

/ˈkɝː.ənt/

/ˌdɪs.rɪˈspekt/

/hɑːrʃ/

/liːn/Unit 11: How a Singer Helped Win the War1 | 2 | Unit 13: The Big Race

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học