Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 13 - The Big Race)

/ˈɑː.t̬ə.ɡræf/

/biːd/

/bruː/

/tʃɑːrm/

/ˈdes.tɪ.ni/

/hɔːrn/

/ˈɪr.ə.t̬ə.bəl/

/læɡ/

/ˈmæk.sə.maɪz/

/ˈnaɪt.mer/

/nuːˈtrɪʃ.əs/

/stʌf/Unit 12: The Sun and the North Wind1 | 2 | Unit 14: The Brothers and the Bread

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học