Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 21 - The Teller and the Thieves)

/ dɪˈziːz/

/ ɪnˈfekt/

/ prəˈmoʊt/

/ˈbæk.ɡraʊnd/

/beɪt/

/ˈkrɑː.nɪ.kəl/

/ˈkɑː.pɚ/

/ˈfoʊk.lɔːr/

/ɪtʃ/

/ˈlɪt̬.ɚ.ə.tʃɚ/

/mɪˈlen.i.əm/

/mɪθ/Unit 20: The Betrayal1 | 2 | Unit 22: The Scribe’s Warning

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học