Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 20 - The Betrayal)

/ swiːp/

/ krɑːs/

/bɪˈtreɪ/

/blæst/

/ˈbreɪ.slət/

/siːs/

/tʃoʊk/

/ˈsɪv.əl/

/ˈkɑː.ment/

/dent/

/dɪˈstrʌst/

/fɔːrt/Unit 19: Isaac’s First Plane Trip1 | 2 | Unit 21: The Teller and the Thieves

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học