Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 23 - How the Dinosaurs Really Died)

/ˈæk.jɚ.ət/

/ˈæs.tə.rɔɪd/

/ˈdʒiː.noʊm/

/aɪˈden.t̬ə.kəl/

/ˌɪn.t̬əlˈek.tʃu.əl/

/məˈdʒɑː.rə.t̬i/

/ˈmæm.əl/

/ˈmʌl.tə.plaɪ/

/ˈɑːf.sprɪŋ/

/ˈpes.tə.saɪd/

/ˈstrɪk.ən/

/væst/Unit 22: The Scribe’s Warning1 | 2 | Unit 24: The Traveler and the Innkeeper

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học