Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 24 - The Traveler and the Innkeeper)

/ ˈfɑː.stɚ/

/kənˈsent/

/ˈtʃer.ɪʃ/

/kəmˈpæʃ.ən/

/kɔːr/

/ˈkʌn.ɪŋ/

/ˈdɪz.i/

/ˌiː.kwəˈlɪb.ri.əm/

/ɡraɪnd/

/ɡraʊl/

/ˌmɑː.dəˈreɪ.ʃən/

/ˈpred.ə.t̬ɚ/Unit 23: How the Dinosaurs Really Died1 | 2 | Unit 25: Gilbert and the Lizard

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học