Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 23 - How the Dinosaurs Really Died)

/ˌvedʒ.əˈter.i.ən/

/ ˈkɑːn.trə.vɝː.si/

/ ˈfæk.tɚ/

/ ɪˈvɑːlv/

/ ˈæn.əl.aɪz/

/ ˈreɡ.jə.leɪt/

/ dʒəˈnet̬.ɪk/

/ ˌriː.ɪnˈfɔːrs/

/ˈæk.jɚ.ət/

/ˈæs.tə.rɔɪd/

/ˈdʒiː.noʊm/

/aɪˈden.t̬ə.kəl/Unit 22: The Scribe’s Warning1 | 2 | Unit 24: The Traveler and the Innkeeper

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học