Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 30 - The Heirs)

/ˈpəʊl.tri/

/ ˈwɔːr.droʊb/

/bɪl/

/ˈbaʊn.dər.i/

/ˈkeɪ.ɑːs/

/kənˈsɪs.tənt/

/ˈsaɪ.kloʊn/

/duːmd/

/er/

/ˈmɑːr.ʃəl/

/ɔːrˈɡæn.ɪk/

/ˈskræm.bəl/Unit 29: The Solar Car Race1 | 2 | Unit 1: The Little Mice

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học