Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 1 (Unit 5 - At the airport)

/ˈbæɡ.ɪdʒ kleɪm/

/ˈbɔːr.dɪŋ ˌpæs/

/ˈbɔːr.dɪŋ taɪm/

/dɪˈpɑːr.tʃɚ ˌlaʊndʒ/

/ˌduː.t̬iˈfriː ʃɑːp/

/flaɪ ɪn/

/ˈfuːd ˌkɔːrt/

/ɡeɪt/

/sɪˈkjʊr.ə.t̬i ˈskriːnɪŋ/Unit 4: LodgingUnit 6: Cruise ships

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học