Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 1 (Unit 6 - Cruise ships)

/ədˈventʃər/

/ˈbælkəni/

/ˌdɪsɪmˈbɑːrk/

/ˌembɑːrˈkeɪʃn/

/ˈpɔːr.t̬ɚ/

/ˌpɔːrt əv ˈkɑːl/

/ˌriːlækˈseɪʃn/

/ʃɔːr ɪkˈskɜːrʒn/

/ˈten.dɚ/

/ˈʌp.ɚ dek/Unit 5: At the airportUnit 7: Train travel

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học