Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 2 - The Helpful Abbey)

/ əˈbʌn.dənt/

/ˈel.ə.dʒə.bəl/

/ˈæb.i/

/əˈdʒɔɪn/

/ˈæm.pəl/

/ˈer.ɪd/

/kəˈθiː.drəl/

/dɪˈpraɪv/

/draʊt/

/fæst/

/ˈɡrʌm.bəl/

/ˈɪn.lənd/Unit 1: The Little Mice1 | 2 | Unit 3: The Bachelor’s Lesson

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học