Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 3 - The Bachelor’s Lesson)

/ kiːn/

/ˌæn.əˈlɪt̬.ɪk/

/əˈsɝːt/

/ˈbætʃ.əl.ɚ/

/ˈkæl.kjə.ləs/

/sɪˈles.tʃəl/

/ˈkɑːɡ.nə.t̬ɪv/

/kəˈlɪʒ.ən/

/ˈkɑːm.pə.t̬ənt/

/dɪˈploʊ.mə/

/ɪkˈsel/

/dʒiˈɑː.lə.dʒi/Unit 2: The Helpful Abbey1 | 2 | Unit 4: The Corrupt Administrator

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học