Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 8 - Becoming a Healer)

/ ˈdɑː.mə.neɪt/

/əˈdept/

/ˈber.ən/

/səˈræm.ɪk/

/ˈkʌl.ə.ner.i/

/dens/

/ˈdɪɡ.ə.t̬i/

/ˈed.ə.bəl/

/ˈhɑː.stəl/

/ˈɪn.teɪk/

/ˈlaɪk.waɪz/

/ˌmæl.nuːˈtrɪʃ.ən/Unit 7: Small World1 | 2 | Unit 9: The Weaving Machine

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học