Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 10 - Life on the Farm)

/əˈkaʊn.t̬ənt/

/kənˈtempt/

/ˈded.ə.keɪt/

/dɪtʃ/

/ˈen.t̬ɚ.praɪz/

/ɪkˈskwɪz.ɪt/

/ɪnˈdɪf.ɚ.ənt/

/ˈɪr.ə.ɡeɪt/

/ˈmʌn.ə.tri/

/ˈsætʃ.ər.eɪt/

/sɪmˈplɪs.ə.t̬i/

/soʊ/Unit 9: The Weaving Machine1 | 2 | Unit 11: Beethoven’s Gift

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học