Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 11 - Beethoven’s Gift)

/ ˌɪnˈev.ə.t̬ə.bəl/

/ buːst/

/əˈkjuːt/

/əˈɡreʃ.ən/

/ˈbæŋ.kwət/

/baɪˈɑː.ɡrə.fi/

/klæp/

/kəmˈpel/

/ˈdɑː.mə.nəns/

/ˈɡɔːr.dʒəs/

/ˈleɡ.ə.si/

/ˈmæs.tɚ.piːs/Unit 10: Life on the Farm1 | 2 | Unit 12: Brothers

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học