Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 14 - Day Without Sight)

/ ˈæs.pekt/

/ˈæs.et/

/breɪl/

/bʌd/

/koʊˈɔːr.dən.eɪt/

/dɪˈspruːv/

/hjuːˌmæn.ɪˈter.i.ən/

/haɪˈpɑː.θə.sɪs/

/ɪmˈprɪnt/

/ɪnˈfɔːr.mə.t̬ɪv/

/ˈɑːp.tɪk/

/ˈprem.ɪs/Unit 13: The Old Hound1 | 2 | Unit 15: The Big Ship

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học