Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 13 - The Old Hound)

/kraɪˈtɪriə/

/esˈkɔːrt/

/ɪmˈpɝː.sən.əl/

/pəˈdes.tri.ən/

/brʊk/

/ˈkeɪ.t̬ɚ/

/kənˈsɪd.ɚ.ət/

/kənˈsʌmp.ʃən/

/krʌst/

/dɪˈɡreɪd/

/ɪnˈtaɪ.t̬əl/

/ɪkˈstɝː.nəl/Unit 12: Brothers1 | 2 | Unit 14: Day Without Sight

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học