Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 15 - The Big Ship)

/ daɪˈlem.ə/

/ˈnɑː.zi.ə/

/əkˈses.ər.i/

/ˌæk.wəˈzɪʃ.ən/

/ˈæd.ə.kwət/

/ˈkɑːrd.bɔːrd/

/iˈlæb.ɚ.ət/

/fəˈsɪl.ə.teɪt/

/fliːt/

/ɡrɪd/

/ˈɪm.pɔːrt/

/-ˈfɝː/Unit 14: Day Without Sight1 | 2 | Unit 16: The History of Parachutes

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học