Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 17 - “I Didn’t Do It!”)

/ ˈɡɑːr.di.ən/

/əˈtɝː.ni/

/ˈkrɑː.nɪk/

/ˈdɪs.ə.plɪn/

/ˈdoʊ.nɚ/

/ˈfel.oʊ/

/ˈɡɑː.səp/

/ˈɡrædʒ.u.ət/

/ɡrəˈfiː.t̬i/

/ˈɪm.plə.keɪt/

/kɪn/

/ˌref.əˈriː/Unit 16: The History of Parachutes1 | 2 | Unit 18: The Soldier’s Decision

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học