Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 18 - The Soldier’s Decision)

/ prəˈvoʊk/

/əˈɡres.ɪv/

/ˈæm.nə.sti/

/əˈriː.nə/

/ˌɑː.dəˈtɔːr.i.əm/

/ˈkæp.tɪv/

/ˈkɑːm.bæt/

/ˈkɑː.mən.pleɪs/

/ˈkɑːm-/

/kɔːr/

/dɪˈstrækt/

/dʌm/Unit 17: “I Didn’t Do It!”1 | 2 | Unit 19: Jane’s Pride

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học