Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 20 - Microchips)

/ məˈtæb.əl.ɪ.zəm/

/ˈæɡ.rə.ɡət/

/ˌæn.t̬i.baɪˈɑː.t̬ɪk/

/ˈsɝː.kɪt/

/ˈkɑːm.plə.ment/

/kəmˈpres/

/ˈdeɪ.t̬ə.beɪs/

/ɪˈkwɪv.əl.ənt/

/ɪˈmjuːn/

/ˈɪn.pʊt/

/ˈɪn.t̬ə.mət/

/ˈmæɡ.nət/Unit 19: Jane’s Pride1 | 2 | Unit 21: The Twins

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học