Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 19 - Jane’s Pride)

/ ˈdʒen.ju.ɪn/

/ dɪˈstɔːrt/

/əˈkɔːr.dɪŋ.li/

/ˈæŋ.kɚ/

/bɔɪ/

/kəˈtæs.trə.fi/

/ˈkɑːn.tekst/

/ˈdez.ɪɡ.neɪt/

/dɑːk/

/fɔːr/

/ˈfriː.kwənt/

/ɡriːs/Unit 18: The Soldier’s Decision1 | 2 | Unit 20: Microchips

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học