Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 22 - The New Bioco)

/ dɪˈsep.tɪv/

/ ˈmɪn.ə.maɪz/

/ iˈlɪm.ə.neɪt/

/ ɪˈroʊ.ʒən/

/ˈæs.ɪd/

/ədˌmɪn.əˈstreɪ.ʃən/

/ədˈmɪn.ə.strə.t̬ɪv/

/ˌbaɪ.oʊ.tekˈnɑː.lə.dʒi/

/kəˈles.tə.rɑːl/

/koʊ.əˈlɪʃ.ən/

/ˌdaɪ.əˈbiː.t̬əs/

/ˈeθ.ɪk/Unit 21: The Twins1 | 2 | Unit 23: How Comet Got His Tail

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học