Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 23 - How Comet Got His Tail)

/ˌæs.trəˈnɑː.mɪ.kəl/

/ˈæt̬.əm/

/bredθ/

/sɚˈkʌm.fɚ.əns/

/ˈkɑː.mɪt/

/ˈkreɪ.t̬ɚ/

/ˈkres.ənt/

/dəˈbriː/

/dɪˈsper/

/ɪmˈbed/

/ˈfræɡ.mənt/

/ˈɡæl.ək.si/Unit 22: The New Bioco1 | 2 | Unit 24: The Resourceful Landlord

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học