Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 24 - The Resourceful Landlord)

/ ˈhaɪ.dʒiːn/

/ mend/

/ˈbæŋ.krʌpt/

/kənˈfɔːrm/

/ɪmˈplɔɪ/

/ɪkˈspel/

/ɪkˈsten.ʃən/

/ˈfɔːrθˌkʌm.ɪŋ/

/ˈfɝː.nɪʃ/

/haɪˈdʒen.ɪk/

/ˈlænd.lɔːrd/

/liːs/Unit 23: How Comet Got His Tail1 | 2 | Unit 25: The Man and the Monkey

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học