Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 26 - Cosmo’s Flight)

/ bɪˈhæf/

/ prəˈvaɪd/

/flæp/

/ˈɡleɪ.ʃɚ/

/ɡloʊb/

/ˌhɔːr.ɪˈzɑːn.t̬əl/

/hʌm/

/ˈɪn.vən.tɔːr.i/

/ˈɪn.wɚd/

/loʊf/

/ˈɔːr.ə.kəl/

/ˈɔːr.bɪt/Unit 25: The Man and the Monkey1 | 2 | Unit 27: The First Organ Transplant

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học