Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 27 - The First Organ Transplant)

/ trænˈzɪʃ.ən/

/ ˈsɝː.dʒən/

/ ˈrɪdʒ.ɪd/

/ ˈsʌb.stə.tuːt/

/ ˈmɪn.ə.məl/

/ ˈtræns.fɝː/

/əˈdæpt/

/ˌbaɪ.əˈlɑː.dʒɪ.kəl/

/ˈsel.jə.lɚ/

/daɪˈnæm.ɪk/

/ˈfæn.tə.si/

/həˈred.ə.ti/Unit 26: Cosmo’s Flight1 | 2 | Unit 28: The Lottery

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học