Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 28 - The Lottery)

/ ɪmˈpruːv/

/ ˈʌl.tə.mət/

/ θraɪv/

/əˈkwer.i.əm/

/ˈɑːr.bə.trer.i/

/ˌɑː.t̬ə.baɪˈɑː.ɡrə.fi/

/kənˈven.ʃən/

/ˈɡreɪ.ʃəs/

/ˈɪn.sə.leɪt/

/ɪnˈtriːɡ/

/lɑːnˈdʒev.ə.t̬i/

/ˌmɪsˈpleɪs/Unit 27: The First Organ Transplant1 | 2 | Unit 29: Jen’s New Job

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học