Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 3 - Dressed to Excess)

/ prɪˈdɑː.mə.nənt/

/əbˈsɝːd/

/əˈniː.mi.ə/

/ˌer.əˈstɑː.krə.si/

/əˈrɪs.stə.kræt/

/əˈtaɪr/

/kreɪz/

/ɪnˈlɑːrdʒ/

/ɪkˈses/

/ˈfem.ə.nɪn/

/ˈhɑːl.mɑːrk/

/pæd/Unit 2: The Fossil Hunters1 | 2 | Unit 4: The Butler’s Bad Day

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học