Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 4 - The Butler’s Bad Day)

/ ˌaʊtˈspoʊ.kən/

/ pɚˈtɪk.jə.lɚ/

/ˈæt̬.ɪk/

/tʃʌŋk/

/ˈsɪv.ɪk/

/dɪˈsent/

/dɪn/

/diˈsӕtisfai/

/fʌs/

/ˈɡʊr.meɪ/

/hens/

/ɪnˈtrɪn.zɪk/Unit 3: Dressed to Excess1 | 2 | Unit 5: A Bet

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học