Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 8 - Watch Out!)

/ səˈpres/

/kənˈdʒes.tɪd/

/ˈkʊr.i.ɚ/

/dɪˈfɔːrm/

/ˈet̬.ɪ.kɪt/

/ɪkˈskluː.sɪv/

/freɪt/

/ˈɡɑːr.mənt/

/ɪnˈsɑːm.ni.ə/

/ɪnˈtuː.ɪ.t̬ɪv/

/ˈlaɪ.ə.bəl/

/əbˈses/Unit 7: Greek Magical Papyri1 | 2 | Unit 9: Dangerous Bites

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học