Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 7 - Greek Magical Papyri)

/ ˈkred.ə.bəl/

/ˈɑːl.tɚ/

/ɑːrˈθraɪ.t̬əs/

/ˈbɑː.t̬ən.i/

/dɪˈsiːst/

/dɪˈsep.ʃən/

/dɪˈsaɪ.fɚ/

/dʌŋ/

/dʌsk/

/ˈɡræt̬.ə.faɪ/

/hoʊn/

/mæʃ/Unit 6: Amazing Komodo Dragons1 | 2 | Unit 8: Watch Out!

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học