Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 10 - The Avalanche)

/ kənˈsɪs.tən.si/

/əˈkjuː.mjə.leɪt/

/ˈer.i.əl/

/ˌæp.əˈræt̬.əs/

/ˈæv.əl.æntʃ/

/kənˈvek.ʃən/

/dɪsˈtʃɑːrdʒ/

/ɪnˈtækt/

/ˈmɔːr.t̬əl/

/ˈoʊ.mən/

/ˈoʊ.vɚ.kæst/

/ˈpɔɪ.njənt/Unit 9: Dangerous Bites1 | 2 | Unit 11: The Lydian King

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học