Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 1 (Unit 9 - Renting a car)

/kəmˈpækt/

/ɪˈkɑːnəmi/

/ˌdʒiː.piːˈes/

/ɪnˈʃʊrəns/

/ˈmaɪlɪdʒ/

/ˈmɑː.dəl/

/ˈstæn.dɚd/

/trʌŋk/Unit 8: Bus travelUnit 10: How do you pay?

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học