Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 1 (Unit 10 - How do you pay?)

/kæʃ ˈəʊnli/

/ˈtʃɑːrdʒ ˌkɑːrd/

/ˈtʃek.ɪŋ əˌkaʊnt/

/ˈkred.ɪt ˌkɑːrd/

/aɪˌden.t̬ə.fəˈkeɪ.ʃən/

/trænˈzæk.ʃən/

/ˈtræv.əl.ɚz ˌtʃek/Unit 9: Renting a carUnit 11: Where to get money

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học