Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 13 - The End of Smallpox)

/ræʃ/

/ˈsɝː.t̬ə.faɪ/

/kəˈlæb.ə.reɪt/

/kəmˈpaɪl/

/ˌkaʊn.t̬ɚˈækt/

/kɝːb/

/ˌdaɪ.əɡˈnoʊz/

/ɪˈnækt/

/ˌfed.əˈreɪ.ʃən/

/ɡroʊs/

/hjuːˈmeɪn/

/ɪnˈtɑː.lɚ.ə.bəl/Unit 12: The Butler1 | 2 | Unit 14: The Coward’s Lesson

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học