Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 14 - The Coward’s Lesson)

/ kənˈtend/

/ˈkæm.ə.flɑːʒ/

/ˈkɑːn.t̬əm.pleɪt/

/kɑːt/

/ɪnˈlɪst/

/frʌnˈtɪr/

/ˈhænd.bʊk/

/ˈhez.ə.tənt/

/lʌʃ/

/ˈmer.oʊ/

/ˈaʊt.fɪt/

/pɑː/Unit 13: The End of Smallpox1 | 2 | Unit 15: Epidemic in Zimbabwe

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học