Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 18 - The Nurse’s Lesson)

/ˈproʊ.faɪl/

/bɪˈfɔːr.hænd/

/ˈsen.t̬ə.ɡreɪd/

/ˈtʃæt̬.ɚ/

/kənˈtʃer.t̬oʊ/

/kənˈdens/

/koʊv/

/dɪˈtɪr.i.ə.reɪt/

/ɪkˈstɪr.i.ɚ/

/ˈfriː.weɪ/

/ˈhɑːr.t̬i/

/hɑːˈspɪt̬.ə.bəl/Unit 17: The Tenacious Inventor1 | 2 | Unit 19: Seizures Then and Now

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học