Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 19 - Seizures Then and Now)

/ juːˈten.sɪl/

/ ˈnɑː.vəl.t̬i/

/ˈer.weɪ/

/ɑːlˈmaɪ.t̬i/

/ˈæd.vent/

/ˌkɑːn.stəˈleɪ.ʃən/

/dɪˈfɪn.ə.t̬ɪv/

/ɪˈkweɪt/

/ɪnˈheɪl/

/ɪnˈvoʊk/

/ˈluː.nɚ/

/ˌaʊtˈmoʊ.dɪd/Unit 18: The Nurse’s Lesson1 | 2 | Unit 20: The Greedy Bee

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học