Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 20 - The Greedy Bee)

/ədˈhiː.sɪv/

/ædˈvɝːs/

/dɪˈpen.dən.si/

/dʌmp/

/ɪˈtɝː.nəl/

/ˈflʌk.tʃu.eɪt/

/froʊ/

/ɪnˈkluː.ʒən/

/ˌɪn.t̬ɚˈmiː.di.ət/

/ˌɪn.t̬ɚˈmɪt.ənt/

/ˈmen.tɔːr/

/ˈfiː.nɪks/Unit 19: Seizures Then and Now1 | 2 | Unit 21: The Mayor of Sherman

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học