Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 22 - The Editor’s Choice)

/ˈfluː.ənt/

/ˈkaʊ.ɚd/

/dɪˈliːt/

/ˌfɝːstˈhænd/

/ˈɝː.nɪst/

/ˈeθ.nɪk/

/ɪkˈskluːd/

/ɪmˈpɪr.i.əl/

/ɪnˈkluː.sɪv/

/ˈledʒ.ə.slə.tʃɚ/

/lɪŋˈɡwɪs.tɪk/

/ˌmɑː.noʊˈlɪŋ.ɡwəl/Unit 21: The Mayor of Sherman1 | 2 | Unit 23: The Ice House

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học