Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 23 - The Ice House)

/ˌoʊ.vɚˈsiː/

/ˈæl.ə.keɪt/

/ˈæp.ə.taɪ.zɪŋ/

/ˈblɪz.ɚd/

/ˈkæv.ə.t̬i/

/ˈklɑːk.waɪz/

/kənˈsen.trɪk/

/ˈkɝː.t̬ə.si/

/krɪsp/

/ˈdɪs.kɔːrd/

/ˈfrɪdʒ.ɪd/

/ˈdʒen.ə.reɪt/Unit 22: The Editor’s Choice1 | 2 | Unit 24: Preparing of the Future

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học