Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 24 - Preparing of the Future)

/əˈbaɪd/

/kənˈvɝː.ʒən/

/kræm/

/dɪˈfɝː/

/ˈek.spɔːrt/

/fjuːm/

/həˈbɪtʃ.u.əl/

/ˈdʒʌs.tə.faɪ/

/ˈaʊt.pʊt/

/ˌoʊ.vɚˌpɑː.pjəˈleɪ.ʃən/

/ˈpæt.ənt/

/ˈpiː.nəl.aɪz/Unit 23: The Ice House1 | 2 | Unit 25: Hundred Plays

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học