Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 30 - The Mad Hatter)

/ˈkɜːrtiəs/

/ɪkˈspaɪr/

/ˈæm.bɚ/

/ˈtʃɑːr.koʊl/

/ˈkɑː.ləm.nɪst/

/krɪdenʃəlz/

/ˈkrɪk.ɪt/

/ˈdel.t̬ə/

/dɪˈtɝː.dʒənt/

/ˈjuː.fə.mɪ.zəm/

/ˈɡræn.ɪt/

/ˈɡræv.əl/



Unit 29: The Shortcut1 | 2 | Unit 1: Unit 1: Introductions and Names

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học