Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 1 (Unit 14 - Giving warnings about crime)

/ˈbreɪk ɪn/

/ˈkrɪm.ə.nəl/

/lɑːk/

/ˈmʌn.i ˌbelt/

/rɪˈpɔːrt/

/ˈrɑː.bɚ/

/ˈseɪf dɪˌpɑː.zɪt ˌbɑːks/

/ˈtɑːr.ɡɪt/

/ˈvæl.jə.bəl/Unit 13: How much does it cost?Unit 15: Avoiding illness abroad

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học