Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 1 (Unit 15 - Avoiding illness abroad)

/ˌbɑː.t̬əld ˈwɑː.t̬ɚ/

/spreɪ/

/dʒɝːm/

/məˈskiː.t̬oʊ/

/ˈpjʊr.ə.faɪ/

/ˈruː.ɪn/

/ˌvæk.səˈneɪ.ʃən/Unit 14: Giving warnings about crimeUnit 1: Kiểm tra giữa học phần 1

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học