Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd (Unit 1 - Marketing)

/kəˈnekt/

/ saɪˈkɑː.lə.dʒɪst/

/ klɪr/

/kənˈtrɪb.juːt/

/ ɪkˈspres/

//

/ ˈɪn.flu.əns/

/ ˈpɝː.tʃəs/

/ ˌrek.əˈmend/

/ rɪˈsɝː.tʃɚ/

/ rɪˈvjuː/

/ ˈsoʊ.ʃəl/

/ spred/

/ ˈstʌd.i/

/trend/Unit 3: Kiểm tra giữa học phần 3Unit 2: Psychology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học