Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd (Unit 2 - Psychology)

/ˈsɜː.vɪs/

/ ˌrep.rɪˈzent/

/ əˈfekt/

/ ˈæd.vɚ.taɪ.zɪŋ/

/ kənˈsɪd.ɚ/

/ ˈkʌl.tʃɚ/

/ dɪˈpen.də.bəl/

/ɪˈməʊʃn/

/ɪnˈkɜːrɪdʒ/

/ɪnˈvaɪrənmənt/Unit 1: Marketing1 | 2 | Unit 3: Social Psychology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học