Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate - Third Edition (Unit 4 - Great Ideas)

/baɪˈæksɪdənt/

/ˈkeɪ.pə.bəl/

/ˌkɑːn.trəˈvɝː.ʃəl/

/dɪˈtɝː.mɪn/

/dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/

/ˈɛntər ə ˈmɑrkət/

/ɪˈkwɪv.əl.ənt/

/ɪkˈstɛnd ə ˈprɑdəkt reɪnʤ/

/ˈfeɪvə(r)/

/ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/

/ˌɪn.stəˈbɪl.ə.t̬i/

/ɪnˈven.t̬ɚ/

/meɪk ə breɪk θru/Unit 3: Selling1 | 2 | Unit 5: Stress

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học